Sveti Stefan

Sve­ti Ste­fan či­ne dva na­se­lja: obalsko i ostrv­sko (grad-ho­tel). U obal­skom na­se­lju, koje je utonulo u maslinjak, žive ne­ka­da­šnji sta­nov­ni­ci starog ostrvskog  sela i nji­ho­vi po­tom­ci, ko­ji su 1955. go­di­ne ise­lje­ni sa ostr­va da bi se na nje­mu ure­dio luk­su­zni apart­man­ski ho­tel­ski grad. Vre­me­nom se na­se­lje  u maslinjaku raz­vi­lo u po­seb­no tu­ri­stič­ko mje­sto. Iz­gra­đe­no je pedesetak vila, pan­si­o­na i re­sto­ra­na, a  domaća radinost nu­di vr­lo kom­for­ne so­be i apart­ma­ne za od­mor to­kom ci­je­le go­di­ne. Gotovo svi stanovnici Svetog Stefana izvan starog grada žive od turizma i  ribarenja. Cijene smještaja u privatnim hotelima i kućama su  najviše na Budvanskoj rivijeri.

Grad-ho­tel Sve­ti Ste­fan či­ni skup od če­tr­de­se­tak ka­me­nih ku­ća, posebno opremljenih za vrhunsko uživanje. U gradu se da­lje na­la­ze brojni restorani, kafe barovi, noćni klubovi,  ka­si­no, terasa, su­per mo­der­na ku­hi­nja, po­sla­sti­čar­ni­ca, cvje­ća­ra, fri­zer­ski sa­lon, ban­ka, brojne prodavnice. Na južnoj stra­ni ostr­va je cr­kva Sv. Ste­fan, a is­pod nje  je ba­zen za ku­pa­nje. Na ostrvu postoje još dvije crkvice.

Grad-ho­tel se pro­sla­vio u svi­je­tu kao sa­vr­še­no mje­sto za mi­ran i ugo­dan bo­ra­vak u am­bi­jen­tu ka­kav se ri­jet­ko gdje može na­ći. Za­ni­mlji­ve ka­me­ne ku­će i uske kri­vu­da­ve uli­ce, sa mno­go ste­pe­ni­ca, nad ko­jim su sta­ri fe­nje­ri, dje­lu­ju pri­jat­no na sva­kog po­sje­ti­o­ca. U gra­du ni­je do­zvo­lje­no pje­va­nje, pre­gla­san raz­go­vor ili bi­lo ka­kva ak­tiv­nost ko­ja bi ome­la mir nje­go­vim go­sti­ma, jer oni svoj bo­ra­vak ov­dje sku­po pla­ća­ju da bi upra­vo ima­li mi­ran od­mor u li­je­pom am­bi­jen­tu, a uz to da bi se nauživali ra­znih spe­ci­ja­li­te­ta i ugod­no se za­ba­vi­li. Je­dan od raz­lo­ga nji­ho­vog od­mo­ra upra­vo na ovom po­zna­tom mje­stu je i mo­guć­nost su­sre­ta i sa dru­gim zna­čaj­nim go­sti­ma, ali bez uz­ne­mi­ra­va­nja od stra­ne no­vi­na­ra ili ne­kih neo­b­u­zda­nih oso­ba.

Grad-hotel Sveti Stefan zakupila je na 40 godina hotelska grupa Aman Resort, koji su izvršili poboljšanje komfora do nivoa najviše luksuzne kategorije za ovakav tip naselja.

Sada su cijene usluga u ovakvom luksuznom gradu-hotelu do dvadeset puta više od cijena usluga u najskupljim hotelima u Crnoj Gori. 

U Srednjem vijeku gusari su bili prava napast u naseljima duž jadranske obale. Napadali su naselja i odnosili sve što je bilo vrijedno. Njima su se kasnije pridružili i Turci, pa su mještani brojnih naselja na obali mora bili prinuđeni graditi nova naselja visoko u brdima ili su morali utvrđivati svoja mjesta na obali. Kako su u to doba Paštrovići, kako se naziva priobalno područje 'od Kufina do Babina vira', imali svoju samoupravnu vlast, odlučiše na opštem narodnom zboru na Drobnom pijesku da na kamenitom ostrvskom uzvišenju izgrade naselje i da ga dobro osiguraju bedemima. U jed­noj po­ve­lji iz 1442. pr­vi put se spo­mi­nje pleme Paštrovića koji su us­po­sta­vi­li svo­ju sa­mo­u­prav­nu vlast.

Kad su Tur­ci jednom prilikom žestoko na­pa­li po­mor­ska na­se­lja u Ko­tor­skom za­li­vu (Ko­tor i Pe­rast), Bo­ke­lji su po­zva­li Pa­štro­vi­će da im po­mog­nu u od­bra­ni gra­do­va. Pa­štro­vi­ći su se ma­sov­no oda­zva­li i za­jed­no sa Bo­ke­lji­ma ju­nač­ki se bo­ri­li pro­tiv Tu­ra­ka. Bit­ka je tra­ja­la ne­ko­li­ko da­na i Tur­ci su poraženi. Vra­ća­ju­ći se iz bit­ke, Pa­štro­vi­ća­ni (Paštrovci) su u uva­li Jaz  kod Budve za­ro­bi­li tur­ski gu­sar­ski brod pun raznovrsnog bla­ga. Po po­vrat­ku sa pli­je­nom, Pa­štrov­ci od­lu­či­še da ga pro­da­ju i da no­vac upo­tri­je­be za ma­te­ri­jal i ra­do­ve na izgradnji i utvr­đi­van­ju svog na­se­lja. Ta­ko i ura­di­še. Mje­sto je, pored izgrađene crkve Svetog Stefana na vrhu brda i zbijenih kamenih kuća, između kojih su krivudali uski putni prolazi, do­bi­lo i od­bram­be­ni zid, čvr­stu ka­pi­ju, to­po­ve i la­ko naoružanje. Ži­vot u na­se­lju je od ta­da bio si­gu­ran. Pa­štrov­ska sa­mo­u­prav­na op­šti­na je ov­dje ima­la sje­di­šte vi­še od 400 go­di­na. Sve­ti Ste­fan je ta­da na­zvan 'mje­sto od prav­de'.

Stari grad Sveti Stefan iznajmljen je svjetski poznatom hotelskom lancu „Aman rizort” na tridesetogodišnji period, uz pristojnu godišnji nadoknadu i procenat od ostvarene dobiti. Sad se ovaj luksuzni grad-hotel ubraja među pet najatraktivnijih mjesta za odmor u svijetu. Cijene pansiona se računaju u hiljadama eura.

Prikaži na mapi

Poručite turistički vodič Crne Gore
autor Trivo Zolak

IZVODI petine turističkog vodiča Čudesna Crna Gora, obima 296 stranica, ilustrovanog sa 80 kolor fotografija.

Publikacije se može kupiti na svim kioscima i u marketima po cijeni od samo 5 eura.

Poručite odmah
Turistički vodič i monografija

Kreiraj nalog

Nakon obavljene registracije, moći ćete prijaviti vaš smještaj na bookme-montenegro.com.

Prijava

Nakon prijave, moći ćete registrovati vaš smještaj bookme-montenegro.com.