Hercegnovska rivijera

Na ula­zu u pre­kra­sni za­liv Bo­ke Ko­tor­ske na­sta­je Her­ceg­nov­ska ri­vi­je­ra. De­sno od ula­za brodom u Za­liv nalazi se po­lu­o­str­vo Lu­šti­ca sa atrak­tiv­nim tu­ri­stič­kim lo­ka­li­te­ti­ma Pla­va Špil­ja, Mi­ri­šta, iz­let­nič­ke plaže Žan­ji­ce i Dobreč,  i pi­to­reskno mje­sta­šce Ro­se, gdje se na­la­zi Cr­no­gor­ski ro­ni­lač­ki cen­tar i ar­he­o­lo­ško na­la­zi­šte iz rim­skog i ranohrišćanskog perioda. Ovu­da je pro­la­zi­la i rim­ska ce­sta iz Dal­ma­ci­je na is­tok. Na oba­li Lu­šti­ce, smje­rom na otvo­re­no mo­re, na­la­zi se neo­bi­čan pri­rod­ni fe­no­men Pla­va špil­ja. U sti­je­ni, luč­no nag­nu­toj iz­nad mo­ra, vi­je­ko­vi­ma su mor­ski ta­la­si stva­ra­li ču­de­snu pe­ći­nu. Sva­kom po­sje­ti­o­cu pri­vu­če pažnju neo­bič­ni od­jek u pe­ći­ni i mno­štvo bo­ja ko­je na­sta­ju pro­di­ra­njem i pre­la­ma­njem sun­če­vih zra­ka u mor­skoj vo­di. To je za­i­sta je­dan od naj­ra­sko­šni­jih da­ro­va pri­ro­de na ovom di­je­lu Ja­dra­na. Li­je­vo od ula­za u Bo­ko­ko­tor­ski za­liv je rt Oštro na ko­me je i ču­ve­na Pre­vla­ka, a desno je rt i tvrđava Arza.

Duž Hercegnovske rivijere nižu se mjesta: Njivice, Sutvara Igalo, Hercveg Novi, Meljine, Zelenika, Kumbor , Đenovići, Baošići, Bijela i Kamenari i Đurići. 

Prikaži na mapi

Poručite turistički vodič Crne Gore
autor Trivo Zolak

IZVODI petine turističkog vodiča Čudesna Crna Gora, obima 296 stranica, ilustrovanog sa 80 kolor fotografija.

Publikacije se može kupiti na svim kioscima i u marketima po cijeni od samo 5 eura.

Poručite odmah
Turistički vodič i monografija

Kreiraj nalog

Nakon obavljene registracije, moći ćete prijaviti vaš smještaj na bookme-montenegro.com.

Prijava

Nakon prijave, moći ćete registrovati vaš smještaj bookme-montenegro.com.